Skogsnäringens forskningsagenda 4.0

För tillväxt i världens bioekonomi

Foto: CELLINK AB

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen tillsammans med skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Onsdag 10 januari arrangerade vi 2018 års första och viktigaste forskningskonferens, läs mer om det här!

Vi behöver dubblera investeringarna i forskning

Sverige kan idag uppvisa en skoglig och skogsindustriell forskning som i många fall är internationellt ledande. Den årliga investeringen i den skogliga forskningen motsvarar mer än 4 miljarder kronor varav skogsnäringen och stiftelser står för två tredjedelar och statliga satsningar står för en tredjedel. Investeringarna i svensk forskning behöver öka för att stärka konkurrenskraften för svensk skogsnäring och för att Sverige ska klara övergången till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle.

I Skogsnäringens forskningsagenda pekar skogsnäringen ut de områden där vi ser behov av satsningar på forskning och utveckling. Med stöd av agendan arbetar vi nu för ökade investeringar i forskning och utvecklat forskningssamarbete på nationell och internationell nivå.

Med ökad satsning på forskning blir skogsnäringen motorn i Sveriges fossilfria bioekonomi

De forskningsområden som presenteras i forskningsagendan är skogsnäringens och forskningssamhällets gemensamma bedömning av de mest angelägna forskningsfrågorna. Ambitionen från skogsnäringens sida är att få till stånd starka program och projekt inom dessa områden. Allt kan inte genomföras på en gång. Förutsättningarna för att ta sig an frågorna är beroende av att det finns forskningsfinansiering och områdeskompetens inom forskarkåren.

Vi har prioriterat fyra strategiska forskningsområden för att:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga processer och produkter
  • Utveckla nya biobaserade produkter
  • Öka industriellt träbyggande

Läs Skogsnäringens forskningsagenda

Beställ Forskningsagendan