Forskningsagenda

Skogsnäringens forskningsagenda är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället i samråd, och med nationella forskningsfinansiärer som observatörer. Agendan redogör för de forskningsområden som skogsnäringen anser vara viktiga för den framtida bioekonomin och industrins fortsatta konkurrenskraft.


Onsdag 10 januari arrangerar vi 2018 års första och viktigaste forskningskonferens. Läs mer här!


Det finns två huvuddelar i agendan:

  • "Den skogsbaserade bioekonomin är Sveriges framtid" - belyser varför skogsnäringen och forskning inom området är viktigt för Sverige
  • "Skogsnäringens forskningsområden" - belyser de forskningsområden som finns med i Skogsnäringens forskningsagenda.

Agendan lyfter sammanlagt 23 forskningsområden; 4 grundläggande och 19 mer inriktade forskningsområden. En grov gruppering av de 23 forskningsområdena summerar i fyra huvudsyften med forskning kopplad till skogsnäringen:

  1. Bevara konkurrenskraften i befintliga produktionsanläggningar för att bibehålla lönsamheten men även för att kunna finansiera utvecklingen av nya biobaserade produkter och processer.
  2. Öka tillgången på skogsråvara, samtidigt som vi bedriver ett hållbart skogsbruk.
  3. Utveckla nya biobaserade produkter, för att ersätta dagens fossilbaserade material och produkter.
  4. Stimulera ett ökat industriellt träbyggande, för att nå ett mer fossilfritt och hållbart byggande.

Varför behövs skogsnäringens forskningsagenda?