Biodrivmedel

Hållbara transportlösningar

Det är centralt att hitta fossilfria lösningar vad gäller transporter. Idag är vägtransporten i hög grad beroende av fossila bränslen. Det är därför av högsta vikt att hitta alternativa förnyelsebara lösningar vad gäller drivmedelsbehovet.

Redan idag görs drivmedel av tallolja, denna produktion kommer att öka något. Dock är mängden tallolja begränsad och kapaciteten räcker inte för att ställa om helt från fossila lösningar. Därför är drivmedel med lignin som basbyggsten en intressant väg framåt. Ett flertal forsknings- och demonstrationsprojekt pågår, utmaningen ligger dock i att nå fram till en konkurrenskraftig investerings- och produktionskostnad.