Universitet och högskolor

De flesta svenska högskolor och universitet bedriver forskning med koppling till skog, skogsindustri och bioekonomi. Här ger vi några exempel.

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i Umeå, Alnarp och Uppsala. SLU har även en hel fakultet för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå.

Karlstad universitet

VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter och är en satsning på att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet. Projektet finansieras av de deltagande företagen, KK-stiftelsen och Karlstads universitet med sammanlagt 85 MSEK och är planerat att verka under 2011-2020. 

Mittuniversitet

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda. Forskningscentret har sitt säte vid Mittuniversitetet och har tre fokusområden, fiberteknologi, förnybara energisystem genom funktionella material och nya cellulosamaterial.

Chalmers tekniska högskola, KTH och Linköpings universitet

WWSC är ett samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköping universitet med fokus på att utveckla nya material av skogsråvara. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som finansierade verksamheten de första åren.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Treesearch är en svensk satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till bioekonomin.

Linnéuniversitetet

Träteknologiskt centrum vid Linneuniversitet är en mötesplats för kring forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Centret bedriver en bred, tematisk forskning inom trä- och energiteknik inom områdena skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad.

Luleå Tekniska universitet

Vid Avdelningen för träteknik som är förlagd till Camps Skellefteå utgår forskningsansatsen från den trämekaniska industrins behov. Avdelningen bedriver forskning och utbildning i hela trävärdekedjan från den färdiga träprodukten tillbaka till skogen.

Umeå universitet

UPSC är ett centrum för experimentell växtforskning och bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet. UPSC är ett "center of excellence" och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. UPSC är nu ett av norra Europas främsta miljöer för växtbiologisk forskning.