Vad är bioekonomi?

Cirkulär ekonomi, kretslopp
Foto: Skogsindustrierna

Bioekonomi är enkelt uttryckt ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I mer formella sammanhang utgår Skogsindustrierna från forskningsrådets Formas definition.

Bioekonomi definieras lite olika i olika delar av världen. Det skiljer bland annat vilka sektorer man räknar in. En tydlig och konsekvent definition av bioekonomi på EU-nivå skulle vara välkommet för att underlätta dialog och utveckling.

Skogsindustrierna utgår från forskningsrådet Formas definition av bioekonomi:

"En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin."

Vad är bioekonomi?

Dela med dig!