Ökad branschsamverkan inom forskning och innovation

Illustration forskning

Skogsnäringens forskningsagenda rönte stort intresse hos industrin, akademin och forskningsfinansiärer. Konferenslokalen på IVA var mer än fullsatt.

– Det måste satsas betydligt mer resurser än det görs idag på forskning på biobaserade produkter och processer, menar Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör.

För att klara övergången till det fossilfria samhället med bibehållen konkurrenskraft krävs långsiktiga satsningar på forskning och innovation. Skogsindustrierna deltar i en rad olika forskningssamarbeten både i Sverige och EU för att driva tillväxt i världens bioekonomi.

– Genom ökade satsningar på forskning kan skogsnäringen bli motorn i Sveriges framtida bioekonomi och basen för nya biobaserade material och produkter, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

För att utveckla forskningen inom biobaserade material och kemikalier från skogsråvara har BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, Södra och SCA tillsammans med KTH och Chalmers initierat en nationell forskningsplattform – nya material från skogsråvara. Diskussioner sker även med andra företag som är intresserade av att delta i plattformen med målet att skapa banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till nya biobaserade material och produkter. Skogsindustrierna är mycket positiva till satsningen.

– Under det senaste året har vi arbetat med att förstärka förmågan att omsätta forskningsresultat i praktik och hitta metoder för att följa upp många parallella forskningsspår. Vi har också lagt fokus på att förstärka de forskningsnätverk som finns kring oss. Det handlar mycket om att minska gapet mellan industriell och akademisk forskning, berättar Magnus Wikström, CTO på BillerudKorsnäs.

Full fart i arbetet

Arbetet i Forsknings- och innovationskommittén har också tagit fart under året. Kommittén består av representanter från flera skogsindustriföretag och hjälper Skogsindustrierna att ta ut rätt riktning i sina aktiviteter.

– Fokus ligger på att skapa förutsättningar för nationella forskningsfinansiärer och att få svenska universitet och högskolor intresserade av att jobba med de här frågorna. Vi ska också jobba mot EU och påverka unionens forskningsprogram som exempelvis Horizon 2020, säger Torgny Persson.

På Europanivå deltar Skogsindustrierna även i det skogliga forskningssamarbetet Forest-based Sector Technology Platform, FTP.

Skogsnäringens forskningsagenda som presenterades 11 januari kommer att utgöra underlaget för skogsindustrins aktiviteter inom FTP. Skogsindustrierna har också tillsammans med MISTRA, en stiftelse som investerar i miljöstrategisk forskning, genomfört ett grundarbete inför en utlysning om ett nytt forskningsprogram inriktat mot bioekonomisk digitalisering. Områden som poängteras är industriellt träbyggande, nya material av skogsråvara och konkurrenskraft i produktion.

Se filmen "forskning och innovation för tillväxt i bioekonomin" med Torgny Persson