Genombrott för industriellt träbyggande

Illustration träbbygande

2016 har inneburit ett genombrott för industriellt träbyggande. Intresset för trä som byggnadsmaterial har ökat markant och med det törsten efter kunskap om materialet. Att genombrottet kommer nu beror på en ökad medvetenhet om vikten av att bygga med liten klimatpåverkan men också om de möjligheter till industriellt byggande som trä erbjuder.

Sverige står inför en enorm utmaning då drygt 700 000 nya bostäder måste byggas till år 2025. I kombination med målet om ett fossilfritt Sverige år 2045, måste nya metoder och material användas. Och för de allra flesta står det klart att industriellt byggande i trä kommer att spela en avgörande stor roll för hur väl vi når klimat- och bostadsmålen.

– Träbyggandet är en viktig del i världens bioekonomi och här i Sverige har vi en grundmurad kunskap både om trä som material och hur man bygger med det. Den kunskapen arbetar vi för att sprida, såväl i Sverige som internationellt. I vårt arbete utgår vi från det världsledande svenska kunnandet om industriellt byggande och trä. Genom en stark position på hemmamarknaden bygger vi den globala bioekonomin, säger Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli.

Kunskapstörst om träbyggande

Grunden för Svenskt Träs verksamhet inom byggande handlar om att ta fram normer och standarder för byggande i trä. Man anordnar utbildningar för branschen och just förmedlingen av kunskap är något lika viktigt som efterfrågat.

– Under året har vi bland annat haft två kunskapsdagar, en i Göteborg och en i Stockholm, med 450 deltagare på varje. Det är en hög siffra och ett bevis på kunskapstörsten runt trä, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä.

Genom att delta vid branschmässor och ordna olika typer av seminarier hjälper Svenskt Trä dessutom de svenska sågverksföretagen att etablera kontakter med potentiella kunder på världens tillväxtmarknader. Under året som gått har man deltagit på mässor ibland annat Kina och Förenade Arabemiraten. I Marocko har Svenskt Trä anordnat en konferens för att informera om och främja användningen av trä i både byggande och inredning.

– Europa är vår viktigaste marknad för trävaror och där har vi fortsatt med vårt intensiva kampanjarbete. Även i Kina som är världens största konstruktionsmarknad spelar vi en viktig roll genom att fungera som koordinator för utvecklingen av nya byggnormer, säger Mikael Eliasson.

Se filmen "Nu sker genombrottet för industriellt träbyggande" med Susanne Rudenstam och Mikael Eliasson