ETS - Nytt system för handeln med utsläppsrätter på gång

Översynen av ETS – handelssystemet för utsläppsrätter - har varit en av de hetaste klimatpolitiska frågorna i EU under 2016. ETS är en viktig pusselbit i unionens målsättning att sänka koldioxidutsläppen ytterligare till 2030. Under året har Skogsindustrierna jobbat aktivt och fokuserat på frågan som förväntas leda till beslut under 2017.

Sommaren 2015 kom EU-kommissionen med sitt förslag om hur lagstiftningen kring ETS ska utformas för den fjärde handelsperioden 2021 till 2030. Under 2016 har ett omfattande arbete pågått i både parlamentet och på rådsnivå för att hitta ståndpunkter som under 2017 kan resultera i ett reviderat lagförslag.

För Skogsindustrierna är de två viktigaste frågorna hur tilldelningen av fria utsläppsrätter görs till konkurrensutsatt industri och hur medlemsstaterna ska kompensera elintensiv industri för indirekta kostnader orsakade av ETS-systemet.

Omröstning i parlamentet den 15 februari

Samma dag som denna årsrapport publicerades röstade EU-parlamentet om sin slutliga position i frågan.  

– Parlamentets positionen är på det stora hela positiv för svensk skogsindustri, förutom på en viktig punkt. Om inte den fria tilldelningen av utsläppsrätter till konkurrensutsatt industri räcker till kommer de branscher som släpper ut minst få ta konsekvensen. Det är den så kallade binära korrektionsfaktorn som då träder ikraft och märkligt nog anser parlamentet att de branscher som gått före med att sänka sina utsläpp är de som ska betala för att övrig industri ska kunna fortsätta med sina utsläpp, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna. Hon fortsätter:

– Skogsindustrierna har sänkt utsläppen med 60 procent sedan ETS startade 2005. Ska vi behålla ledartröjan inom klimatarbetet är det viktigt att lagstiftningen premierar den som går före.

Frågan ännu inte avgjord

Även om processen i parlamentet nu är klar betyder inte det att EU ETS-lagstiftningen är färdig. Först måste medlemsstaterna i rådet bli klara med sin position, vilken bör kunna ske senare i februari. Därefter blir det slutförhandling mellan parlamentet och rådet, vilken förväntas ske i mars-april. 

– En viktig faktor för framgång är att lägga fast sina mål tidigt i processen, något som vi gjort och som gett oss ett bra genomslag. Vi samarbetar nära CEPI, den europeiska branschorganisationen, och kompletterar dem bra. Det har gett oss en stark röst i EU där vi uppfattas som en konstruktiv part, säger Anna Holmberg.