BioInnovation undersöker visionära och banbrytande idéer

Illustration innovation

Under 2016 har aktiviteten inom BioInnovation varit hög. Ett exempel är de 23 hypotesprövningsprojekt som pågått inom programmet och som är ett sätt att undersöka visionära och banbrytande idéer. Inför 2017 har BioInnovation också tagit fram tre områden för nya innovationsprojekt.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Bakom programmet står även Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationsförmågan och underlätta övergången till en konkurrenskraftig bioekonomi.

Under året blev områdena för 2017 års innovationsprojekt klara.

– Inom området kemikalier och energi fokuserar vi på bulk- och plattformskemikalier baserade på sockerplattformen, säger Per Edström, tf programchef för BioInnovation och fortsätter.

– Inom området konstruktion och design handlar projekten om renovering och påbyggnad, värdeaktivering för interiört trä samt användning av trä utomhus. Inom området material är ljuset riktat mot biokompositer, alltså biobaserade blandmaterial med skräddasydda egenskaper.

Innovation i offentlig verksamhet

Under 2016 har BioInnovation även haft en utlysning för att stimulera innovationer i offentligt finansierad verksamhet. Innovationer som ska leda till nya biobaserade material, produkter och tjänster.

– Vi tog ett nytt spännande grepp och intresset har varit stort. I dagsläget har vi runt fem projekt som pågår där, säger Per Edström. Ett annat sätt att skapa nya möjligheter för innovationer har varit den hypotesprövning som BioInnovation tidigare jobbat med. Den går ut på att undersöka extra visionära och banbrytande idéer som kan stödja och tjäna på övergången till bioekonomi.

– En ny sådan utlysning kommer att öppna 2017, och nytt för denna gång är att några projekt kommer att kunna få större stöd i ett fördjupat andra steg. Vi riktar oss här främst mot små och medelstora företag, säger Per Edström.

"Vi är med i fyra projekt inom BioInnovation som rör bland annat bjälklag, ytterväggar och höga trähus. Vi verkar i en delvis konservativ bransch som behöver utvecklas tillsammans med andra. Då blir vi starkare, mer förändringsbenägna och får större möjligheter att utveckla både oss själva, branschen och framtidens bioekonomi."

- Anders Carlsson, ansvarig för forskning och teknikutvecklingsfrågor på Derome

"Södra deltar i projekten Etablera närodlad textil i Sverige, Biobaserade skivmaterial och Förnybara former i hälso- och sjukvården. Vi ser fördelarna med att flera branscher samverkar för att tillsammans stärka den svenska konkurrenskraften i den biobaserade sektorn. Samarbetet mellan statliga aktörer, olika branscher och akademin är avgörande för att lösa de stora samhällsutmaningarna."

- Alexandra Wigell, chef för strategisk planering och forskning på Södra