Bioenergi - en viktig del av bioekonomin

Illustration bioenergi

I december diskuterades hållbar bioenergi på ett fullsatt seminarium i Europaparlamentet, anordnat av Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv och LRF. Foto: Sophia Bengtsson

Seminarium om Bioekonomi i Bryssel

I Vinterpaketet som EU lanserade i december finns förslag om hur reglerna kring hållbarhetskriterier för biobränslen ska utformas. Skogsindustrierna accepterar att en viss reglering krävs men arbetar för att dessa ska utformas så att de stärker och inte motarbetar användningen av hållbar bioenergi. Under året har Skogsindustrierna också arbetat med BAT-slutsatserna för förbränningsanläggningar större än 50 MW. Beslut i frågan tas under 2017.

I Europa finns en oro för att en ökande användning av förnybar energi ska driva fram ohållbar bioenergi, framför allt genom import från länder med ett mindre hållbart skogsbruk. EU arbetar därför med att ta fram en ny hållbarhetspolitik för biobränslen och i Vinterpaketet finns ett antal förslag på hur regelverket ska utformas.

– EU går på linjen om att utforma regelverket utifrån hur bra och välfungerande regelverk olika länder har när det gäller avverkning, återplantering och skydd av skog. För den svenska skogsindustrin, med sitt långsiktiga skogsbruk, är det viktigaste att regelverket inte motverkar användningen av bioenergi. De framtida reglerna får inte innebära krav som ökar kostnaderna eller arbetsbördan för att ta fram hållbar bioenergi. Det skulle gynna fossila alternativ som är sämre för klimatet, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Välbesökt seminarium i parlamentet

En viktig del i Skogsindustriernas arbete handlar om att sprida kunskap om hur bioenergi och hållbart skogsbruk hänger ihop. Frågan diskuterades i december 2016 vid ett seminarium om bioenergins framtid, arrangerat av EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv och LRF. Under 2017 kommer Skogsindustrierna dessutom att arbeta mycket på plats i Bryssel för att sprida Sveriges gedigna kunskap på området till övriga medlemsländer.

BAT-slutsatser - ytterligare en viktig fråga

Under 2016 har Skogsindustrierna jobbat vidare med frågan om BAT-slutsatser för förbränningsanläggningar större än 50 MW. Inför det avslutande Artikel 13 Forummötet i oktober gav Skogsindustrierna, representerade av den europeiska branschorganisationen CEPI, sina synpunkter vilka också diskuterades med mötets övriga svenska representanter.

– De handlade primärt om utsläppsnivåer av NOx och stoft. Vi har gett våra synpunkter och deklarerat våra avvikande meningar. Nu avvaktar vi det beslut som EU-kommissionen och medlemsstaterna ska fatta under 2017, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna.