Ägande- och brukanderätt under press

Illustration med skog och djur

– Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att sätta käppar i hjulet för omställningen till bioekonomin, konstaterar Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik.

Linda Eriksson på Virkesforum

Artskyddsförordningen har debatterats livligt under året och Skogsindustrierna har tryckt på vikten av att snarast utreda frågan för att motverka den rådande överimplementeringen. Översynen av den svenska skogsvårdslagen har också engagerat Skogsindustrierna som har en expert med i utredningen.

Den svenska artskyddsförordningen, som genom EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv omformats till svensk lag, har orsakat debatt under året. Artskyddsförordningen ger bland annat fåglar ett skydd baserat på förekomst av enstaka individer snarare än att skydda arten som sådan. Därför kan vanligt förekommande fåglar sätta stopp för bland annat skogsbruk och avverkning men också bostadsbyggande, vindkraft och andra exploateringar. Och det utan någon form av ersättning till berörd markägare.

– Det svenska fågelskyddet är så starkt att det riskerar att hota landets virkesförsörjning och dessutom försvåra omställningen till bioekonomi. Därför vill vi se en översyn av frågan så att vi kan få en rättssäker lagstiftning som också ersätter de skogsägare som berörs, säger Linda Eriksson, ansvarig för svensk skogspolitik på Skogsindustrierna. Även om det på senare tid kommit rättsfall som pekar åt rätt håll är det fortsatt en prioriterad fråga att få till ett förtydligande av lagstiftningen. Ansvaret för artskyddet ligger inte enbart hos markägaren och ersättning ska utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Holmen Skog - en av många oroliga

Sören Petersson, vd för Holmen Skog, är liksom många andra inom skogsnäringen orolig för konsekvenserna av hur lagen tillämpas.

– Detta var aldrig avsikten i EU:s fågeldirektiv och nuvarande skrivning riskerar att helt förlama svenskt skogsbruk. Det är orimligt och behöver ändras. Detta visar så tydligt på behovet av att i ett tidigt skede veta vad som är på gång att införas. Det är bara så vi kan påverka myndigheter och politiker i processen innan nya regelverk beslutas.

Skogsindustrierna har också arbetat engagerat med den pågående översynen av skogsvårdslagen. Här finns flera viktiga delar som kan få stor betydelse för skogsbruk, äganderätt och virkesförsörjning. Det handlar bland annat om miljöorganisationers inflytande över skogsbruket genom Århuskonventionen. Något som skulle kunna leda till kraftiga fördröjningar i industrins råvaruförsörjning och stora problem för enskilda skogsägare.