EU betonar skogens roll i klimatarbetet

Illustration bioekonomi

Skogsdirektör Mårten Larsson och vd Carina Håkansson.

I höstas erkände EU-kommissionen skogens roll för klimatarbetet i sitt förslag till ny energi- och klimatpolitik fram till 2030. Att EU i större utsträckning än tidigare betonar skogsbrukets och skogsprodukternas vikt för att nå FN:s klimatmål, är en viktig faktor för Skogsindustriernas fortsatta arbete på EU-nivå.

– Att inkludera skogsbruk och övrig markanvändning i klimatpolitiken synliggör skogsbrukets och skogsprodukternas viktiga roll i att mildra klimatförändringarna, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Det råder en global konsensus kring bioekonomin som en avgörande faktor för att möta världens klimatutmaningar. I många länder handlar bioekonomi endast om jordbruk och livsmedel, medan länderna i norra Europa snarare kopplar begreppet till skogen och skogsindustrin. Därför betonar Skogsindustrierna vikten av att på EU-nivå förmedla bilden av skogsbruket som själva grunden för bioekonomins utveckling.

– Vi behöver synas ännu mer bland beslutsfattare och opinionsbildare i Bryssel. Nordisk skogsnäring har här en gemensam uppgift när det gäller att öka förståelsen i EU för vårt skogsbruk och vår skogsindustri kopplat till bioekonomi, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Nationell och internationell samverkan

Det pågår flera parallella processer inom EU som kommer att påverka förutsättningarna för bioekonomins tillväxt. De handlar om EU:s klimatåtagande och definitionen av skogens roll men också om kriterier för hållbarhet när det gäller biobränslen. Skogsindustrierna har under året också betonat att fokus i svensk miljö- och klimatpolitik måste ligga på att skapa största möjliga klimatnytta globalt.

– Det gränsöverskridande samarbetet mellan akademi, företag och industri kommer vi också att fortsätta utveckla. Vi arbetar sedan drygt två år med den branschöverskridande satsningen BioInnovation. Ytterligare ett exempel är regeringens samverkansgrupp för cirkulär- och biobaserad ekonomi. Där är tanken att komma med förslag på lösningar som som ska ge tillväxt i bioekonomin genom bland annat ökat träbyggande, säger Carina Håkansson.

Se filmen "För Bioekonomi i Bryssel" med Carina Håkansson