Tandem Forest Values är igång

Gemensamt projekt för skogen förenar Sverige och Finland

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronber

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av tolv nya post-doktorala forskartjänster. Projektet har fått namnet Tandem Forest Values och ska främja innovation med fokus på skogsråvara. Satsningen ska även bidra till att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle.

Den 26 oktober träffades politiker, näringsliv och akademi från både Finland och Sverige på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm. Anledningen var startskottet för det forskningssamarbete som nu påbörjats mellan de två skogliga nationerna.

- Skogen har vi gemensamt - en mäktig bro mellan två länder. Låt oss använda bron och förena våra krafter och verka för en positiv och hållbar utveckling för framtiden, inledde Hans Majestät Kung Carl Gustaf.

Framtidsvisionen

Finland har redan ett nationellt skogsprogram på plats och i Sverige arbetas det intensivt med att ta fram detta i bred samverkan med olika intressenter kring skogen. Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och leda utvecklingen av en växande bioekonomi. Nyckelfrågor blir att säkra ett hållbart uttag av skogsråvara och säkerställa biologisk mångfald och sociala värden. Skogsprogrammet ska öka tillgången på nationella biobaserade alternativ och tillvarata nya innovationer på ett bättre sätt. Programmet ska även planera för hur Sverige kan möta den ökande globala efterfrågan på fossilfria produkter.

- Sverige och Finland ligger mycket långt framme när det gäller forskning och innovation inom skogsnäringen. Syftet med presenten är att vi ska nå en utökad samverkan inom forskningen mellan de båda länderna så att vi kan bli ännu starkare tillsammans, och de tolv forskartjänsterna är en bra början. Satsningen visar också på att det är viktigt att politiken och det privata näringslivet kan agera gemensamt när det gäller långsiktiga forskningssatsningar. För att klara övergången till det fossilfria samhället är skogsnäringen en förutsättning och då behövs mer forskning om skog och skogsindustriella produkter. Små länder kan inte vara bäst i allt, men när det kommer till cirkulär ekonomi på skogsråvara kan vi vara det, kommenterade Torgny Persson, Forskning och Innovationsdirektör på Skogsindustrierna. 

Initiativtagare

Bakom initiativet står Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. Satsningen finansieras till hälften av Sveriges regering och till hälften av privata finansiärer. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin, samt regeringskansliet. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.

- Vi är tacksamma för presenten, det var den bästa vi kunnat få. Både Finland och Sverige är starka skogsnationer. Vi är även starka kunskapsnationer som toppar listorna för världens främsta innovationsländer. Men nästan alla våra konkurrenter - Japan, Kanada, USA, Kina, Tyskland - har större resurser än vi och det är nödvändigt att vi ökar insatserna och samarbetar. Vi har en stark forskningsbas som ligger till grund och som möjliggör utveckling inom området, sa Tuula Teeri, rektor Aalto universitet och tillträdande vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Dagen avslutades med en gemensam skål för de två ländernas påbörjade forskningssamarbete.

Seminariets talarlista

Dagen modererades av Maria Wetterstrand
- Lisa Sennerby Forsse, preses Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
- Tuula Teeri, rektor Aalto universitet, tillträdande vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
- Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister
- Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister
- Chris Heister, ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland
- Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA
- Mårten Larsson, vice vd Skogsindustrierna
- Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, Skogforsk
- Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor CLIC Innovation
- Daniel Söderberg, docent Wallenberg Wood Science Center
- Johanna Buchert, överdirektör, Luke
- Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt European Forest Institute

Utlysning av tjänster

Den första utlysningen sker i december 2017. Under våren 2018 utses de första projekten och tjänsterna. En ytterligare utlysning planeras under hösten 2018. Formas hanterar ansökningarna. Utlysningarna består av två temaområden:

1. Hållbar skogsskötsel: Kunskap behövs från grundläggande och tillämpad forskning som kan bidra till nya skogsskötselmetoder som svarar mot såväl befintliga som nya behov och mål bland skogsägare och i samhället i övrigt. För att förstå skogens roll i klimatarbetet behövs även systemkunskap om hur det brukade boreala skogslandskapets bidrag kan öka ytterligare, och vilka effekterna blir av olika åtgärder i skog och samhälle. 

2. Nya produkter och processer: De svenska och finska skogarna har en stor potential att bidra till det bioekonomiska samhället, och biobaserade material, där produkter och processer är centrala för att nå uppsatta klimatmål. Kunskap behövs därför som kan stödja utvecklingen och genomslaget av såväl befintliga som nya hållbara produkter och produktionsprocesser. Även systemanalyser av hur skogsråvaran bör användas för att skapa största samhällsnytta behövs.