Klargörande om svenskt skogsbruk

Foto: Björn Leijon

För närvarande florerar det uppgifter och medierapportering om svensk skogsnäring som är illa underbyggda eller rent av felaktiga. Vi vill därför bidra med tre klargöranden.

1. Den svenska modellen för skogsbruk säkerställer den biologiska mångfalden

Den svenska modellen för skogsbruk säkerställer den biologiska mångfalden i ett landskapsperspektiv genom reservatsavsättningar i kombination med skogsägarnas frivilliga avsättningar och generella hänsyn. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är cirka 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare ca åtta procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.

2. Skogsnäringen bedriver ett aktivt och frivilligt naturvårdsarbete sedan mer än 20 år tillbaka

För att vidareutveckla det har vi tagit fram gemensamma målbilder för bra miljöhänsyn i samarbete med Skogsstyrelsen. Målbilderna syftar till ökad samsyn och tydlighet om vad god miljöhänsyn innebär. God miljöhänsyn behövs för att tillsammans med formellt skydd och frivilliga avsättningar bidra till att de skogs- och mil¬jöpolitiska målen nås. Det handlar bland annat om att skapa eller bevara miljöer i den brukade skogen som gynnar den biologiska mångfalden.

3. Arbetet med naturvård och hänsyn i skogsbruket kommer aldrig att bli färdigt

Det behöver ständigt utvecklas och förbättras. Men att undanta alla så kallade värdetrakter från skogsbruk är inte rätt väg framåt eftersom en stor del av värdetrakterna består av områden med relativt låga naturvärden såsom ungskogar och välskötta medelålders skogar. Skogsindustrierna ser värdetrakterna som ett av flera verktyg för att prioritera var vi ska välja att fokusera våra naturvårdsinsatser. Vi anser att det är viktigt att framåt fortsätta att tillsammans med myndigheter och andra intressenter arbeta för en klok användning av våra resurser.

Naturvårdsverket kommenterar också med anledning av detta värdetrakter på sin hemsida.