Förslag försämrar för alla som använder vatten

Skogsindustrierna är djupt oroade över förslagen i Miljö- och energidepartementets promemoria ”Vattenkraft och vattenmiljö”. Förslagen skulle få stora konsekvenser, inte bara för vattenkraften, utan för alla verksamheter som på något sätt påverkar vattenmiljön.

– Förslagen hotar inte bara landets industriella utveckling utan hela samhällsutvecklingen. För skogsindustrin skulle reglerna leda till försämrad konkurrenskraft och investeringsvilja. Utvecklingen av företagen och därmed av bioekonomin skulle då hämmas, säger Christina Wiklund, miljödirektör på Skogsindustrierna.

I promemorian föreslås bland annat att tillåtlighetsprövningen av miljöfarlig verksamhet och vattenkraft som kan påverka en vattenförekomsts status ska ske i två led. Först ska det göras en prövning av om den ansökta verksamheten eller åtgärden kan medföra en försämring av vattenförekomstens status. Om så inte är fallet ska som nästa led göras en bedömning av om verksamheten eller åtgärden ändå inte kan anses äventyra möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm. I så fall ska den ansökta verksamheten eller åtgärden stoppas.

– En tudelad prövning skulle leda till att tillståndsprövningar blir oförutsägbara, långdragna och mer ingripande än vad som behövs. Det skulle kraftigt försämra för de samhällsaktörer som vill utveckla sin verksamhet i Sverige, säger Christina Wiklund.

Lagen ska ändras för att Sverige måste tillmötesgå EU-kommissionens kritik av det svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten samt för att genomföra den blocköverskridande energiöverenskommelsen. Skogsindustrierna har därför medverkat i framtagandet av ett modifierat lagförslag tillsammans med ett antal branschorganisationer och andra offentliga och privata verksamhetsutövare. Remisstiden har nu löpt ut och nu återstår arbetet att finna lämpliga lösningar. Skogsindustrierna kommer att göra sitt yttersta för att bidra till arbetet på ett konstruktivt sätt.