Skogsindustrierna välkomnar dom om lavskrikor i Hälsingland

Foto: Björn Leijon

Idag föll domen i det så kallade lavskrikefallet. Mark- och miljödomstolen i Östersund går på skogsägarnas linje och undanröjer Skogsstyrelsens beslut.

– Det är ett glädjande besked. Myndighetens förbud mot avverkning, utan ekonomisk ersättning, med hänvisning till artskyddsförordningen har slagit hårt mot enskilda skogsägare, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Domstolen hänvisar i sin kommentar till det tidigare fallet med bombmurklan. Det måste göras en bedömning om ett förbud innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras och om förbudet är proportionerligt i förhållande till markägarens intressen.

– Nu hoppas jag att skogsägarna får en mer rättssäker situation. Det gagnar både den enskilde skogsägaren och samhället, eftersom det leder till att skogsägaren vågar satsa på ett aktivt skogsbruk, industrin får tillgång till råvara och bioekonomin tillåts att växa och ge sitt viktiga bidrag till en fossilfri framtid, säger Linda Eriksson.

– Även med denna dom är det viktigt att göra en översyn av Artskyddsförordningen och att ersättningsrätten tydliggörs. Regeringen har avvaktat alltför länge i denna fråga, säger Linda Eriksson.

Sverige har ett hållbart skogsbruk med principen frihet under ansvar. Det är detta självpåtagna ansvar som har gett de värden som finns i svenska skogar idag, såväl ekonomiskt som biologiskt. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är cirka 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare åtta procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning.