Mest hållbara industrin i Sverige

Tallstammar i kvällssol
Foto: Stora Enso/Birger Roos

7 anledningar till att skogsindustrin är en av Sveriges mest hållbara industrier.

1. Lösning på klimathotet

Allt som kan göras av olja kan göras av skog, som är en förnybar råvara. Växande träd binder koldioxid som lagras vidare i skogsprodukter som trä, kartong och papper.

2. Inget spill

I skogsindustrin tas hela trädet tillvara. Stammen blir virke och massaved, toppen, grenar och rötter blir bioenergi. Restprodukter från massatillverkningen blir råvara för kemi- och drivmedelsindustrin.

3. Stor producent av energi

Skogsindustrin är både landets största producent och användare av bioenergi. 96 % av värmebehovet täcks av den egenproducerade bioenergin. Överskottsvärme går till kommunernas fjärrvärmeverk. Skogsindustrin bidrar också till ett fossilfritt elsystem genom att producera egen el – så mycket som 9 av totalt förbrukade 21 TWH förra året.

4. Maxad återvinning

En träfiber kan återanvändas sju gånger. I dag materialåtervinns exempelvis 95 % av tidningarna och 75 % av förpackningarna. När uttjänta produkter blir till energi frigörs koldioxid som i motsvarande mängd tas upp av den växande skogen – positiv klimatpåverkan!

5. Miljöpionjär

Skogsindustrin har tagit ansvar för miljöpåverkan i flera decennier. Till exempel har utsläppen till luft av svavelföreningar minskat med mer än 95 % sedan början på 70-talet, bland annat tack vare övergången från fossila till biobaserade bränslen. Utsläppen av organiskt material till vatten har minskat med mer än 90 % under samma tidsperiod, samtidigt som produktionen har ökat med 50 %.

6. Mer biologisk mångfald

Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter i skogslandskapet kan leva kvar. Därför bedrivs ett aktivt naturvårdsarbete utifrån gemensamma riktlinjer. För att bevara mångfalden tar industrin alltid hänsyn till skogens arter vid avverkning. Skogsföretag och skogsägare undantar skog från brukande, utan ersättning från staten, som omfattar en större skogsareal än de statliga reservaten och nationalparkerna.

7. Social och ekonomisk hållbarhet

Skogsnäringen bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9–12 procent.