EU behöver skogsnäringen

Carina Håkansson infälld

"Putsa upp engelskan, åk ner till Bryssel och slåss för skogen." Många nickade instämmande i Göran Perssons uppmaning till skogsnäringen, framförd på Virkesforum nu i september. Nordisk skogsnäring har en gemensam uppgift i att öka förståelsen inom EU för vårt skogsbruk och vår skogsindustri, kopplat till bioekonomi.

Bioekonomi diskuteras globalt som en viktig del av lösningen på klimatutmaningen, samtidigt som man också ser dess värde för jobbskapande och ekonomisk tillväxt. Ett 40-tal länder har egna strategier för bioekonomi och den svenska regeringen har initierat ett strategiskt samverkansprogram inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

I en del länder handlar bioekonomi endast om jordbruk och livsmedelsindustri, medan vi här i norra Europa i hög utsträckning kopplar begreppet till skogen och skogsindustrin.

Just nu pågår flera parallella processer inom EU som påverkar förutsättningarna för tillväxten inom bioekonomin. Det handlar om EU:s klimatåtagande och definitionen av skogens roll.

Det handlar också om att man från EU:s sida vill ta fram kriterier för vad som är hållbart kopplat till biobränslen. Risken är stor att detaljstyrning på EU-nivå får dramatiska konsekvenser både för ägandet och brukandet av skog i respektive medlemsland.

Det EU behöver är en gemensam strategi för en bioekonomisk utveckling som går på tvärs över alla stuprör.

Från Skogsindustriernas sida ser vi ett behov av att förmedla bilden av det hållbara skogsbruket som grunden för att bioekonomin ska utvecklas. Förbud och begränsningar på EU-nivå träffar sällan rätt.

Vi behöver synas mer bland beslutsfattare och opinionsbildare i Bryssel. Som ett led i arbetet får de nu vår EU-bilaga i brevlådan. Vill du hjälpa oss att sprida den är du välkommen att beställa fler exemplar genom vår redaktör, Lisa Alexandersson.

Detta är en artikel från Skog & Industri nummer 3 2016, hela numret hittar du här till höger.