Första EU-omröstningen om utsläppsrätter blev ett steg i rätt riktning

Anna Holmberg
Foto: Björn Leijon

Vid lunchtid idag togs ett steg i rätt riktning för det nya handelssystemet för utsläppsrätter (ETS). Industriutskottet i Europaparlamentet röstade igenom ett förslag som innebär att man sätter värde på den industri som har gått före med att sänka sina koldioxidutsläpp.

Industriutskottet i Europaparlamentet har enats om två viktiga ståndpunkter. Man säger nej till en gradering av den fria tilldelningen av utsläppsrätter mellan olika industrier, så kallad tiered approach, och man vill införa en central fond på EU-nivå för kompensation av indirekta koldioxidkostnader, som uppstår då elproducenter för vidare sina kostnader för utsläppsrätter till elpriset.

– För skogsindustrin innebär beslutet att de flesta av våra medlemsföretag inte straffas för att ha gått före med att sänka sina utsläpp. Det är också positivt att utskottet vill ge oss viss kompensation för indirekta kostnader mot bakgrund av att Sverige är ett av de medlemsländer som hittills inte har kompenserat sin egen industri, säger Anna Holmberg, ansvarig för energifrågor på Skogsindustrierna.

Positivt att slopa gradering

De förslag som cirkulerat i EU kring graderad tilldelning har en fördelningsnyckel som är fördelaktig för utsläppstung industri, men negativ för industrier som aktivt arbetar med att sänka sina utsläpp.

– De som förespråkar tiered approach menar att det är enda sättet att säkerställa att mängden utsläppsrätter avsatta för fri tilldelning räcker till. Skogsindustrierna menar tvärtom att graderingen straffar de som går före med att sänka sina utsläpp och tar bort incitamentet för att sänka utsläppen. Det är mycket bra att parlamentets industriutskott insett detta och istället för att införa tiered approach valt att justera grundfördelningen mellan fri tilldelning och auktionering av utsläppsrätter, säger Anna Holmberg.

– Fredrick Federley, som har lett arbetet i industriutskottet, har gjort ett gott jobb med att nå fram till den här kompromissen, tillägger Anna.

ETS viktigt för lägre utsläpp

ETS är en viktig pusselbit i unionens klimatpaket för att klara 40 procent lägre utsläpp till 2030 jämfört med 1990. För Skogsindustrierna är det självklart att alla branscher med fri tilldelning av utsläppsrätter ska bidra till att EU kan nå sitt klimatmål för 2030 genom att acceptera lägre tilldelning.

– Vi har sänkt utsläppen med över 60 procent sedan ETS startade 2005. Våra processer är biobaserade, vilket ger oss en exceptionellt bra sits, men vi har också bedrivit ett mycket aktivt arbete och gjort avsevärda investeringar för att nå dit vi är idag, säger Anna Holmberg.

Gemensam position till 2017

Debatten om hur fortsättningen av handelssystemet ska utformas är långt ifrån över. I december är det miljöutskottets tur att rösta i frågan. Parallellt pågår förhandlingar mellan medlemsstaterna. En gemensam position mellan parlamentet och rådet förväntas vara klar under första halvåret 2017.